قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا- همایشها
The 5th International Conference on Advanced Materials Research (icamr 2015)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 
AWT IMAGE

 The 5th International Conference on Advanced Materials Research (icamr 2015) to be held in Doha, Qatar. January 7-8, 2015

  Submission Deadline 2014-11-05

  Notification Day 2014-11-20
Registration Deadline 2014-12-05
Conference Date January 7-8, 2015

 

  Contact Us

  Conference Secretary: Ms. Renne Gao
Email: icamr@sciei.org
Tel: +1-562-606-1057 ( International);
+861-820-777777-5 (Chinese)

 

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا:
http://idea.iust.ac.ir/find-84.12812.35563.fa.html
برگشت به اصل مطلب